TECHNICAL DETAILS

Country of Production:
Serbia, Bosnia&Herzegovina, Croatia

Year of production: 2015

Running time: 137' (director’s cut)

Format: HD 16:9

Screening Format: Blu ray, DCP

Spoken Languages:
Serbian, Bosnian, Croatian, Slovenian, English, Russian, Swedish, Turkish


Subtitles: English